ROZ-modellen

De wet- en regelgeving met betrekking tot de verhuur van onroerend goed is niet eenvoudig. Er is veelal sprake van dwingendrechtelijke bepalingen, waar de verhuurder niet ten nadele van de huurder mag afwijken. Hoewel dit met name geldt voor het woonruimterecht en het winkelruimterecht, kent ook de verhuur van andersoortige bedrijfsruimte haar specifieke wettelijke rechten en verplichtingen. De ROZ-modellen zijn, gelet op de achtergrond van haar leden, opgesteld vanuit het perspectief van de professionele verhuurder. Daarbij wordt evenwel rekening gehouden met de belangen van de huurder(s), zodat er bij de onderhandelingen voor zowel huurder als verhuurder een acceptabel startpunt ontstaat. De ROZ-modellen bevatten derhalve uitgangspunten, die nadere invulling behoeven om tot een contract tussen partijen te komen. Het zijn geen standaarden of kant-en-klare huurcontracten, noch ‘middle of the road’-overeenkomsten, dan wel compromissen tussen verhuurder en huurder. De ROZ streeft er naar modellen op te stellen, geschreven vanuit de optiek van de professionele verhuurder, waarmee een verhuurder, die op transparante wijze met een (potentiële) huurder tot een huurovereenkomst wenst te komen, een open onderhandeling kan voeren en een handvat heeft voor het maken van kwalitatief goede afspraken.

Algemene Voorwaarden

Teneinde partijen behulpzaam te zijn, brengt de ROZ, naast de huurovereenkomst en de bijbehorende algemene bepalingen, per model, een handleiding uit. Hierin wordt een korte schets gegeven van de specifieke regelgeving, daar waar nodig wordt gewezen op de (on)mogelijkheden van afwijkingen en worden voor enkele artikelen nog specifieke aandachtspunten benoemd. Het is zeer raadzaam – juist ook als huurder – de handleiding(en) bij de ROZ-modellen te lezen en het kan verstandig zijn een deskundige te raadplegen alvorens een verhuurtransactie aan te gaan. Alsmede wordt geadviseerd de (aanvullende) informatie op de website van de ROZ, onder meer onder het kopie “nieuws”, door te nemen alvorens een verhuurtransactie aan te gaan.

De ROZ verzoekt u, alvorens de ROZ-modellen te downloaden, eerst de Algemene Voorwaarden van de ROZ te lezen. De Algemene Voorwaarden kunt u eveneens hier downloaden.