roz nieuws overzicht

Verplichtingen bij verhuur van woonruimte als gevolg van Wet Goed Verhuurderschap

Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap (WGV) in werking. De WGV bevat verplichtingen voor álle verhuurders van álle woonruimte.*  Kort samengevat, gaat het om de volgende verplichtingen:

1. Informatie over selectie- en anti-discriminatiebeleid

De verhuurder moet bij het aanbieden van woonruimte voortaan de criteria kenbaar maken die hij hanteert bij de selectie van de huurder (voor woningcorporaties geldt dit niet). De criteria moeten duidelijk en objectief zijn en moeten woondiscriminatie tegen gaan. De keuze voor de huurder moet richting de afgewezen huurders gemotiveerd worden. Dit staat in artikel 2 lid 2 onder a en in artikel 3 lid 1 WGV. Bij overtreding kan (het college van) de gemeente een bestuurlijke boete opleggen en/of, in bepaalde gevallen, het gehuurde in beheer nemen. Dat staat in artikel 17 e.v. respectievelijk artikel 11 e.v. WGV.

Artikel 3 WGV treedt pas op 1 januari 2024 in werking (Stb. 2023, 227). De ROZ gaat er vanuit dat dit impliceert dat ook artikel 2 lid 2 onder a WGV pas op 1 januari 2024 in werking treedt. De ROZ zal vóór 1 januari 2024 met een beleid komen dat de verhuurder kan implementeren om aan deze verplichtingen te voldoen.

2. Informatie over rechten en plichten

De verhuurder moet de huurder voortaan informeren over zijn rechten en plichten. De ROZ gaat er vanuit dat het gaat om de rechten en plichten die genoemd worden in de Regeling goed verhuurderschap en daarnaast om de rechten en plichten die in artikel 2 lid 2 onder e van de WGV genoemd worden. Ook de nieuwe regels die op grond van artikel 7:261b BW voortaan gelden bij het vragen van een waarborgsom vallen daaronder. Bij overtreding kan (het college van) de gemeente weer een bestuurlijke boete opleggen of tot in beheername overgaan (zie hiervoor onder 1).

Voor verhuurders die ná 30 juni 2023 een huurovereenkomst aangaan, geldt deze verplichting om de huurder te informeren direct. Verhuurders die daarvóór een huurovereenkomst zijn aangegaan, krijgen tot 1 juli 2024 de tijd om aan deze verplichting te voldoen. De ROZ heeft de handleiding bij de model-huurovereenkomst voor woonruimte uit 2017 in verband met deze verplichting aangepast. Alle aspecten waarover de verhuurder de huurder moet informeren, staan daar in of in de model-huurovereenkomst uit 2017 zelf of in de algemene bepalingen daarbij. Dat geldt alleen niet voor het informeren over het meldpunt van de gemeente, want die verplichting treedt pas op 1 januari 2024 in werking (Stb. 2023, 227). Zie daarover hierna onder 3. De ROZ adviseert verhuurders om de huurder voortaan te informeren door de gewijzigde handleiding aan de huurder toe te sturen (of een link daarnaar). Ter voorkoming van discussie moeten verhuurders er uiteraard voor zorgen dat zij in staat zijn te bewijzen dat zij dat (tijdig) hebben gedaan.

3. Meldpunt

De (colleges van de) gemeenten moeten een meldpunt instellen voor klachten over verhuurders. Dat staat in artikel 4 van de WGV. Verhuurders moeten de huurder over het meldpunt informeren (zie hiervoor onder 2). De verplichting voor de gemeenten om een meldpunt in te stellen, treedt pas op 1 januari 2024 in werking (Stb. 2023, 227). Bijgevolg treedt ook de verplichting om de huurder daar over te informeren pas op 1 januari 2024 in werking.

4. Verhuurvergunning

De gemeenteraad kan met ingang van 1 juli 2023 een verhuurverordening vaststellen. Dat staat in artikel 5 e.v. WGV. Daarin kan bepaald worden dat verhuur van woonruimte in bepaalde gebieden niet meer mogelijk is zonder een verhuurvergunning. Voorwaarde is wel dat in die gebieden de leefbaarheid onder druk staat. De verhuurvergunning kan (onder andere) geweigerd worden aan verhuurders aan wie eerder een bestuurlijke boete is opgelegd vanwege handelen in strijd met artikel 2 WGV (zie hiervoor onder 1 en 2). De ROZ adviseert verhuurders vóór het aangaan van een huurovereenkomst na te gaan of een verhuurvergunning vereist is.

5. Tot slot

De WGV kent naast de hiervoor beschreven verplichtingen nog een aantal andere verplichtingen. Zoals de verplichting om de huurovereenkomst op papier te zetten en de verplichting voor verhuurders om zich te onthouden van intimidatie. Het is niet nodig de model-huurovereenkomst en/of de algemene bepalingen uit 2017 daarvoor aan te passen. Verhuurders kunnen die gewoon blijven gebruiken. Om aan de andere voorwaarden van de WGV te voldoen, kunnen zij de huurder de aangepaste handleiding toesturen.

* NB Voor de verhuur aan arbeidsmigrantengelden extra verplichtingen. Die blijven hier en in de aangepaste handleiding buiten beschouwing.

CBS hanteert nieuwe meetmethode voor CPI

Met ingang van juni 2023 wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een nieuwe methode voor het meten van energieprijzen toegepast in de CPI. Lees hier meer over wat er verandert.

CBS: “Veel partijen gebruiken de CPI, of een onderdeel daarvan, voor het indexeren van huurcontracten, premies of andere tarieven en prijzen. Omdat het CBS de reeds gepubliceerde cijfers niet herziet, heeft het invoeren van de nieuwe methode voor energieprijzen geen impact op het gebruik van de CPI voor indexeringsdoeleinden. Partijen die (een deel van) de CPI gebruiken kunnen dat ook na mei 2023 blijven doen.

Vacature Secretaris Raad voor Onroerende Zaken (ROZ)

De vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoekt per 1 september a.s. of een datum in goed overleg overeen te komen, een Secretaris voor 8 – 12 uur per week.

In deze functie ben je de spil binnen de vereniging en help je de ROZ om zich verder te professionaliseren binnen de vastgoedmarkt. Je voegt waarde toe aan de vereniging, mede door jouw goede communicatievaardigheden, organisatiesensitiviteit en focus op samenwerking.

Naar de advertentie

Je kunt je motivatiebrief en CV vóór 1 augustus 2023 richten aan René Brinkhuijsen (bestuursvoorzitter) op r.brinkhuijsen@vgm.nl. Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Mara Koolen, op mara.koolen@roz.nl of op telefoonnummer 06 – 15327040.

Maximering huurprijzen geliberaliseerde woonruimte

Op 1 januari 2023 is de wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten in werking getreden. Daarin wordt de jaarlijkse verhoging van de huurprijs van zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs tot 1 mei 2024 gemaximeerd. Uitgangspunt is dat de verhoging tot die datum gemaximeerd wordt tot de inflatie + 1 procentpunt. Dat is anders als de loonontwikkeling lager is dan de inflatie. De verhoging wordt dan gemaximeerd tot de loonontwikkeling + 1 procentpunt. Op dit moment is niet duidelijk of de jaarlijkse verhoging ook na 1 mei 2024 wordt gemaximeerd. De ROZ heeft een aanpassing van artikel 5.2 van de model-huurovereenkomst voor woonruimte opgesteld waarin verduidelijkt wordt dat de jaarlijkse huurverhoging in artikel 5.2 van het ROZ-model voor woonruimte alleen geldt als die verhoging niet in strijd is met de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Als die verhoging daar wel mee in strijd is, dan geldt de verhoging conform die wet- en regelgeving.

Nieuw modelcontract winkelruimte

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft op eind 2022 een nieuw model voor de huurovereenkomst van een Winkelruimte vastgesteld. Dit nieuwe ROZ-model is vanaf vandaag beschikbaar op de website van de ROZ. Ook de Engelse vertaling kan vanaf vandaag worden besteld bij de ROZ, via info@roz.nl.

Het model is van toepassing op de verhuur van een Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW. In de Handleiding bij het model wordt het gebruik nader toegelicht.

Nieuw in het model, dat tot stand is gebracht door de Juridische Commissie van de ROZ, zijn de bepalingen over elektronische ondertekening, privacy, overheidsmaatregelen en openingstijden. Verder is het artikel m.b.t. ondermijning in de Algemene Bepalingen opgenomen.

Het duurzaamheidsartikel is verder uitgebreid met daarbij tevens een Bijlage waarin partijen kunnen aangeven welke maatregelen tot verduurzaming zij zijn overeengekomen.

Separaat bij de huurovereenkomst is een omzethuurbepaling opgesteld waaruit partijen kunnen putten wanneer zij een omzetgerelateerde huur met elkaar wensen overeen te komen. Zoals gebruikelijk in de ROZ-overeenkomsten kunnen dergelijke afwijkingen op het model als bijzondere bepaling onder artikel 17 worden opgenomen.

Naar het ROZ-model huurcontract voor Winkelruimte

Mara Koolen nieuwe secretaris ROZ

De ROZ heeft een nieuwe secretaris. Per 1 april jl. is Mara Koolen begonnen als secretaris van de Raad voor Onroerende Zaken. Zij volgt Judith Norbart – ten Hoor op. Judith is sinds 15 februari 2022 directeur van de IVBN.

Andreas Dijkhuis (voorzitter ROZ): “We zijn heel blij met de komst van Mara. Met haar achtergrond en ervaring is zij bij uitstek geschikt voor het realiseren van de stevige ambities van de ROZ.

Mara zal zich als secretaris richten op de realisatie van de nieuwe visie van de ROZ. Dit houdt onder meer in het vergroten van de platformfunctie van de ROZ, het verstevigen van de governance en het verbreden van de modellenbank met bijv. VvE-/beheerovereenkomsten.

naar het persbericht

Nieuw ROZ artikel Loden leidingen op te nemen in artikel 12, ‘Huurovereenkomst woonruimte’ (model 2017)

Woningen die zijn gebouwd vóór 1960 kunnen nog loden leidingen bevatten die drinkwater met een hoeveelheid lood aanvoeren die de door de overheid vastgestelde normen daarvoor overschrijden. In beginsel wordt dit gekwalificeerd als een gebrek aan het gehuurde en zal de verhuurder deze moeten vervangen. Om tussen partijen duidelijkheid te verschaffen over bekendheid met de aanwezigheid van dergelijke loden leidingen heeft de ROZ een nieuw artikel vastgesteld. Dit nieuwe Artikel Loden leidingen kan in de bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst worden opgenomen.

ROZ Model Autobox / Parkeerplaats 2020 nu ook beschikbaar in een Engelse vertaling!

Vanaf heden is het recent uitgebrachte ROZ-model Autobox / Parkeerplaats 2020 in het Engels beschikbaar! Deze beëdigde vertaling kunt u (tegen geringe vergoeding) bij het secretariaat van de ROZ opvragen.

Nieuw ROZ-model huurcontract voor Autobox / Parkeerplaats

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuw model voor de huurovereenkomst van een Autobox / Parkeerplaats vastgesteld. Dit nieuwe ROZ-model is vanaf vandaag beschikbaar op de website van de ROZ. Ook de Engelse vertaling kan vanaf vandaag worden besteld bij de ROZ.

Het model is van toepassing op de verhuur van een zelfstandige autobox (garage) en een aangewezen parkeerplaats. In de Handleiding bij het model wordt het gebruik nader toegelicht.

Nieuw in het model, dat tot stand is gebracht door de Juridische Commissie Huurzaken van de ROZ, zijn de bepalingen over elektrisch laden. Met het oog op (toekomstige) regels op het gebied van verduurzaming van vastgoed heeft de ROZ gemeend dat een regeling met betrekking tot het plaatsen van een elektronisch laadpunt niet kon ontbreken in dit nieuwe model.

Ook het eerder door de ROZ gepubliceerde modelartikel met betrekking tot toegang ten behoeve van controle en inspectie van het gehuurde heeft een plek gekregen in dit model. De bepaling is met name relevant bij verhuur van garageboxen en dient ter voorkoming van ondermijnende activiteiten vanuit het gehuurde en de gevolgen daarvan voor de verhuurder.

Naar ROZ-model huurcontract voor Autobox / Parkeerplaats

 

Nieuwe model clausules ROZ tegen ondermijnende activiteiten

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft nieuwe modelclausules gepubliceerd om ondermijnende activiteiten vanuit het gehuurde tegen te gaan. Deze nieuwe ROZ-clausules zijn vanaf heden beschikbaar op de website van de ROZ.

De ROZ levert hiermee een bijdrage aan maatregelen tegen het maatschappelijke probleem van ondermijning. Vanwege de toename van ondermijnende activiteiten in de samenleving wil de ROZ aan verhuurders handvatten geven om eerder en beter op te kunnen treden tegen huurders die ondermijnende activiteiten vanuit het gehuurde verrichten.

De nieuwe model huurclausules dienen om huurders af te schrikken om in het gehuurde praktijken te ontplooien die in strijd met de huurovereenkomst zijn. Daarnaast moeten de clausules voorkomen dat verhuurders moeten opdraaien voor de kosten van bestuursrechtelijke handhaving tegen deze misstanden. De clausules geven de mogelijkheid voor controles op het gebruik van het gehuurde, zodat verhuurders beter zicht krijgen op de activiteiten die in het gehuurde vastgoed worden uitgeoefend.