roz nieuws overzicht

ROZ brengt model clausules uit i.v.m. Label C-verplichting Kantoorruimte

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft nieuwe modelclausules vastgesteld i.v.m. de Label C-verplichting voor kantoren. Deze nieuwe ROZ-clausules en de bijbehorende Handleiding zijn vanaf heden beschikbaar op de website van de ROZ (www.roz.nl).

Vanaf 1 januari 2023 is het verboden om een kantoorgebouw te gebruiken zonder minimaal energielabel C (een energie-index van 1,3 of beter). Gelet op deze nieuwe regels in het Bouwbesluit heeft de ROZ een nieuwe Duurzaamheid/Green lease bepaling vastgesteld voor het ROZ-model Kantoorruimte 2015. Met de nieuwe modelclausule kunnen verhuurder en huurder afspraken maken hoe zij op tijd aan de Label C-verplichting voor kantoren kunnen voldoen. De ROZ adviseert zowel verhuurder als huurder aan te sluiten bij de (wettelijk verplichte) erkende maatregelenlijsten en een concrete datum af te spreken waarop het kantoor uiterlijk aan de label C-verplichting voldoet.

De ROZ heeft ook een modelclausule gemaakt voor de situatie dat gedurende de looptijd van de huurovereenkomst (aanvullende) maatregelen noodzakelijk zijn om de energie-index verder te verbeteren, bijvoorbeeld naar label A. Verhuurder en huurder treden met elkaar in overleg welke maatregelen door welke partij het meest kosteneffectief kunnen worden genomen en hoe de verdeling van de kosten daarvan wordt geregeld.

De model clausules voorzien ook in de informatieplicht energiebesparing waaraan de drijver van een inrichting (huurder of verhuurder) uiterlijk 1 juli 2019 moet voldoen.

ROZ Model Bankgarantie 2018 nu ook beschikbaar in een Engelse vertaling!

Vanaf heden is het recent uitgebrachte ROZ-model Bankgarantie 2018 in het Engels beschikbaar! Deze beëdigde vertaling kunt u (tegen geringe vergoeding) bij het secretariaat van de ROZ opvragen.

Nieuw ROZ-model Bankgarantie

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuw model voor de Bankgarantie vastgesteld. Dit nieuwe ROZ-model en de bijbehorende Handleiding zijn vanaf heden beschikbaar op de website van de ROZ (www.roz.nl).

Een nieuw model was nodig vanwege jurisprudentie op grond waarvan verhuurders, als er sprake is van insolventie van de huurder, worden beperkt in het claimen van hun schade.

Het nieuwe model is deels in samenspraak met de Nederlandse Vereniging van Banken tot stand gekomen. Het heeft, in tegenstelling tot de eerdere versies, niet de volledige instemming van de Nederlandse Vereniging van Banken. De ROZ en de NVB hebben lange tijd gesproken over de gevolgen van een aantal door de Hoge Raad gewezen arresten voor de tekst van de bankgarantie, de formulering van het betalingsverzoek van een verhuurder en de wens van de NVB om de bankgarantie een eindig karakter te geven. De ROZ en de NVB hebben elkaar niet op al deze punten kunnen vinden. Uiteindelijk is er (uitsluitend) overeenstemming bereikt over het gedeelte van de bankgarantie dat ziet op de zogeheten uitgesloten vorderingen bij insolventie van de huurder.

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) toegetreden tot de ROZ

De ROZ verwelkomt de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters als nieuw lid. De NVR is een beroepsorganisatie voor rentmeesters. De NVR kent zelfstandige rentmeesters, rentmeesters in dienst van rentmeesterskantoren, rentmeesters in dienst van institutionele beleggers, natuurbeschermingsorganisaties en stichtingen en rentmeesters werkzaam bij overheden. Het werkgebied van de leden van de NVR speelt zich in hoofdzaak af binnen de vastgoedsector in zowel het landelijk als stedelijk gebied.
http://www.rentmeesterNVR.nl

 

Uitleg indexeringsclausule ROZ-model winkelruimte en overige bedrijfsruimte

De ROZ-modelhuurovereenkomsten voor winkelruimte en overige bedrijfsruimte gaan voor de jaarlijkse huurprijsindexering uit van het indexcijfer van het jaar waarin de huurprijs laatstelijk is gewijzigd. Dit heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) bevestigd naar aanleiding van de vele vragen die verhuurders de afgelopen weken hebben gesteld vanwege onduidelijkheid over het indexcijfer dat in 2017 moet worden gebruikt voor de berekening van de nieuwe huurprijs.

In de Algemene Bepalingen behorende bij de modelhuurcontracten voor bedrijfsruimten (2003, 2008 en 2012 voor winkelruimte en 1996, 2003 en 2015 voor overige bedrijfsruimte) wordt bepaald dat alleen wordt geïndexeerd als het nieuwe indexcijfer leidt tot een verhoging van de huurprijs. Indexering van de huurprijs is aan de orde als het indexcijfer van het betreffende jaar hoger ligt dan het indexcijfer van het jaar van de laatste huurprijswijziging. In 2016 was dat niet het geval; er was sprake van deflatie en de huurprijzen zijn in dat jaar dan ook niet aangepast. Dit jaar is er wel weer sprake van een hoger indexcijfer. Voor de berekening van de nieuwe huurprijs over 2017 dient dan ook het indexcijfer van 2017 te worden afgezet tegen het indexcijfer van 2015 (en dus niet tegen het indexcijfer van 2016).

 

ROZ Model Woonruimte 2017 nu ook beschikbaar in een Engelse vertaling!

Vanaf heden is het recent uitgebrachte ROZ-model Woonruimte 2017 in het Engels beschikbaar! Deze beëdigde vertaling, alsook de Engelse vertalingen van de modellen Winkelruimte 2012 en Kantoorruimte 2015, kunt u (tegen geringe vergoeding) bij het secretariaat van de ROZ opvragen.

Nieuw ROZ-model huurcontract voor woonruimte

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuw model voor de huurovereenkomst van Woonruimte vastgesteld. Dit nieuwe ROZ-model is vanaf heden beschikbaar op de website van de ROZ (www.roz.nl).

De Juridische Commissie Huurzaken van de ROZ heeft deze herziening, die mede nodig was vanwege de Wet doorstroming huurmarkt 2015, tot stand gebracht. Het nieuwe ROZ-model is transparant, geeft partijen duidelijke keuzemogelijkheden en is toegesneden op de huidige verhuurmarkt.

Het nieuwe model voorziet onder meer in de mogelijkheid om te verhuren aan bepaalde doelgroepen, zoals studenten, promovendi en jongeren onder 28 jaar. Hierdoor is het mogelijk om woonruimte bestemd te houden voor personen die behoren tot de in de huurovereenkomst genoemde doelgroep.

Ook voorziet het nieuwe model in de, op basis van de Wet doorstroming huurmarkt 2015, verruimde mogelijkheid om huurcontracten aan te gaan voor een bepaalde periode van maximaal 2 jaar (ingeval van zelfstandige woonruimte) en voor een bepaalde periode van maximaal 5 jaar (voor onzelfstandige woonruimte). Deze huurovereenkomsten eindigen als de verhuurder dit vóór het verstrijken van die duur schriftelijk aan de huurder meedeelt.

In het nieuwe model worden aan verhuurder en huurder vier keuzes geboden ten aanzien van de termijn waarvoor de huurovereenkomst wordt aangegaan. De huurovereenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd; voor onbepaalde tijd met een minimumperiode van één jaar; voor genoemde bepaalde tijd van maximaal 2 respectievelijk 5 jaar, dan wel voor de bepaalde tijd langer dan 2 respectievelijk 5 jaar.

De mogelijkheid van verhuur voor onbepaalde tijd met een minimumperiode van 1 jaar is in het nieuwe model gehandhaafd. Deze minimumduur van 1 jaar is de gangbare praktijk en voor verhuurders van groot belang om een te snel wisselend huurdersbestand tegen te gaan. Aangezien de minister, in zijn beantwoording van Kamervragen, duidelijk heeft aangegeven dat hij de bestaande verhuurpraktijk niet heeft willen wijzigen, is deze mogelijkheid als één van de opties opgenomen.

Nieuw in het model is dat de aanpak van overlast door de verhuurder meer ‘handen en voeten’ heeft gekregen. Zo is in het nieuwe model expliciet bepaald dat AirBnB niet is toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Uiteraard is ook hennepteelt en daarmee samenhangende activiteiten nu expliciet in het model verboden. De huurder moet er daarnaast onder meer voor zorgen dat er geen overlast van dieren wordt veroorzaakt.

Het boetebeding heeft een plek gevonden in de huurovereenkomst zelf en de formulering van het boetebeding is zorgvuldig gekozen, teneinde in lijn te zijn met Europese jurisprudentie.

Voor een vraaggesprek over de totstandkoming van dit nieuwe ROZ-model en de keuzes die zijn gemaakt, verwijzen wij naar het interview met de secretaris van de ROZ, mevrouw Judith Norbart-ten Hoor, dat in nummer 3 (mei 2017) van het huurrechttijdschrift HIP is verschenen (link: interview over ROZ-model Woonruimte, HIP2017_03).

Nadere inlichtingen via judith.norbart@roz.nl
(mevrouw mr drs Judith Norbart-ten Hoor, secretaris ROZ).

Sterk vernieuwd ROZ-model huurcontract voor kantoren en andere bedrijfsruimte

Al eerder waren andere partijen dan de verhuurders nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe model voor winkels en andere bedrijfsruimten volgens het Burgerlijk Wetboek 7:290.

Volgens hetzelfde concept is nu ook het ROZ model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW herzien. Zo is de werkgroep van de ROZ Juridische Commissie Huurzaken die de herziening tot stand heeft gebracht breder samengesteld: ook een huurrecht advocaat, een makelaar commercieel vastgoed en een vastgoed manager namens VGM NL maakten deel uit van de werkgroep, zodat er beter zicht was op de consequenties. Verder is er input van diverse kantoorhuurders gekomen en heeft een laatste versie ook nog gecirculeerd langs een aantal deskundige huurrecht juristen. Het nieuwe model is transparanter, bevat duidelijk gemarkeerde keuzes en is over het geheel genomen evenwichtiger geworden.