roz nieuws overzicht

Maximering huurprijzen geliberaliseerde woonruimte

Op 1 januari 2023 is de wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten in werking getreden. Daarin wordt de jaarlijkse verhoging van de huurprijs van zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs tot 1 mei 2024 gemaximeerd. Uitgangspunt is dat de verhoging tot die datum gemaximeerd wordt tot de inflatie + 1 procentpunt. Dat is anders als de loonontwikkeling lager is dan de inflatie. De verhoging wordt dan gemaximeerd tot de loonontwikkeling + 1 procentpunt. Op dit moment is niet duidelijk of de jaarlijkse verhoging ook na 1 mei 2024 wordt gemaximeerd. De ROZ heeft een aanpassing van artikel 5.2 van de model-huurovereenkomst voor woonruimte opgesteld waarin verduidelijkt wordt dat de jaarlijkse huurverhoging in artikel 5.2 van het ROZ-model voor woonruimte alleen geldt als die verhoging niet in strijd is met de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Als die verhoging daar wel mee in strijd is, dan geldt de verhoging conform die wet- en regelgeving.

Nieuw modelcontract winkelruimte

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft op eind 2022 een nieuw model voor de huurovereenkomst van een Winkelruimte vastgesteld. Dit nieuwe ROZ-model is vanaf vandaag beschikbaar op de website van de ROZ. Ook de Engelse vertaling kan vanaf vandaag worden besteld bij de ROZ, via info@roz.nl.

Het model is van toepassing op de verhuur van een Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW. In de Handleiding bij het model wordt het gebruik nader toegelicht.

Nieuw in het model, dat tot stand is gebracht door de Juridische Commissie van de ROZ, zijn de bepalingen over elektronische ondertekening, privacy, overheidsmaatregelen en openingstijden. Verder is het artikel m.b.t. ondermijning in de Algemene Bepalingen opgenomen.

Het duurzaamheidsartikel is verder uitgebreid met daarbij tevens een Bijlage waarin partijen kunnen aangeven welke maatregelen tot verduurzaming zij zijn overeengekomen.

Separaat bij de huurovereenkomst is een omzethuurbepaling opgesteld waaruit partijen kunnen putten wanneer zij een omzetgerelateerde huur met elkaar wensen overeen te komen. Zoals gebruikelijk in de ROZ-overeenkomsten kunnen dergelijke afwijkingen op het model als bijzondere bepaling onder artikel 17 worden opgenomen.

Naar het ROZ-model huurcontract voor Winkelruimte

Mara Koolen nieuwe secretaris ROZ

De ROZ heeft een nieuwe secretaris. Per 1 april jl. is Mara Koolen begonnen als secretaris van de Raad voor Onroerende Zaken. Zij volgt Judith Norbart – ten Hoor op. Judith is sinds 15 februari 2022 directeur van de IVBN.

Andreas Dijkhuis (voorzitter ROZ): “We zijn heel blij met de komst van Mara. Met haar achtergrond en ervaring is zij bij uitstek geschikt voor het realiseren van de stevige ambities van de ROZ.

Mara zal zich als secretaris richten op de realisatie van de nieuwe visie van de ROZ. Dit houdt onder meer in het vergroten van de platformfunctie van de ROZ, het verstevigen van de governance en het verbreden van de modellenbank met bijv. VvE-/beheerovereenkomsten.

naar het persbericht

Nieuw ROZ artikel Loden leidingen op te nemen in artikel 12, ‘Huurovereenkomst woonruimte’ (model 2017)

Woningen die zijn gebouwd vóór 1960 kunnen nog loden leidingen bevatten die drinkwater met een hoeveelheid lood aanvoeren die de door de overheid vastgestelde normen daarvoor overschrijden. In beginsel wordt dit gekwalificeerd als een gebrek aan het gehuurde en zal de verhuurder deze moeten vervangen. Om tussen partijen duidelijkheid te verschaffen over bekendheid met de aanwezigheid van dergelijke loden leidingen heeft de ROZ een nieuw artikel vastgesteld. Dit nieuwe Artikel Loden leidingen kan in de bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst worden opgenomen.

ROZ Model Autobox / Parkeerplaats 2020 nu ook beschikbaar in een Engelse vertaling!

Vanaf heden is het recent uitgebrachte ROZ-model Autobox / Parkeerplaats 2020 in het Engels beschikbaar! Deze beëdigde vertaling kunt u (tegen geringe vergoeding) bij het secretariaat van de ROZ opvragen.

Nieuw ROZ-model huurcontract voor Autobox / Parkeerplaats

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuw model voor de huurovereenkomst van een Autobox / Parkeerplaats vastgesteld. Dit nieuwe ROZ-model is vanaf vandaag beschikbaar op de website van de ROZ. Ook de Engelse vertaling kan vanaf vandaag worden besteld bij de ROZ.

Het model is van toepassing op de verhuur van een zelfstandige autobox (garage) en een aangewezen parkeerplaats. In de Handleiding bij het model wordt het gebruik nader toegelicht.

Nieuw in het model, dat tot stand is gebracht door de Juridische Commissie Huurzaken van de ROZ, zijn de bepalingen over elektrisch laden. Met het oog op (toekomstige) regels op het gebied van verduurzaming van vastgoed heeft de ROZ gemeend dat een regeling met betrekking tot het plaatsen van een elektronisch laadpunt niet kon ontbreken in dit nieuwe model.

Ook het eerder door de ROZ gepubliceerde modelartikel met betrekking tot toegang ten behoeve van controle en inspectie van het gehuurde heeft een plek gekregen in dit model. De bepaling is met name relevant bij verhuur van garageboxen en dient ter voorkoming van ondermijnende activiteiten vanuit het gehuurde en de gevolgen daarvan voor de verhuurder.

Naar ROZ-model huurcontract voor Autobox / Parkeerplaats

 

Nieuwe model clausules ROZ tegen ondermijnende activiteiten

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft nieuwe modelclausules gepubliceerd om ondermijnende activiteiten vanuit het gehuurde tegen te gaan. Deze nieuwe ROZ-clausules zijn vanaf heden beschikbaar op de website van de ROZ.

De ROZ levert hiermee een bijdrage aan maatregelen tegen het maatschappelijke probleem van ondermijning. Vanwege de toename van ondermijnende activiteiten in de samenleving wil de ROZ aan verhuurders handvatten geven om eerder en beter op te kunnen treden tegen huurders die ondermijnende activiteiten vanuit het gehuurde verrichten.

De nieuwe model huurclausules dienen om huurders af te schrikken om in het gehuurde praktijken te ontplooien die in strijd met de huurovereenkomst zijn. Daarnaast moeten de clausules voorkomen dat verhuurders moeten opdraaien voor de kosten van bestuursrechtelijke handhaving tegen deze misstanden. De clausules geven de mogelijkheid voor controles op het gebruik van het gehuurde, zodat verhuurders beter zicht krijgen op de activiteiten die in het gehuurde vastgoed worden uitgeoefend.