Binnen de ROZ fungeert de Juridische Commissie Huurzaken (JCH), waarin juristen vanuit de ledenkring van de lidorganisaties zitting hebben. De JCH heeft als voornaamste taak het ‘up-to-date’ houden van de ROZ-modellen huurovereenkomsten Woonruimte, Winkelruimte, Kantoorruimte en Autobox/ Parkeerplaats. De JCH anticipeert daarbij op nieuwe wetgeving, jurisprudentie en maatschappelijke ontwikkelingen.

Hoewel de ROZ-modellen zijn geschreven vanuit de optiek van de verhuurder, streeft de JCH ernaar in het proces van herziening ook het gezichtspunt van huurder zo goed als mogelijk in ogenschouw te nemen. De door de ROZ gevraagde inbreng van huurders(organisaties) ervaart zij daarbij als belangrijk, teneinde een zo duidelijk mogelijk beeld van de belangen van de huurders te verkrijgen. De JCH streeft ernaar modellen te creëren die voldoende transparant zijn en een goed startpunt geven voor de onderhandeling tussen verhuurder en huurder.

De ROZ vindt het van belang bij zowel verhuurder als huurder aandacht te vragen voor het onderwerp duurzaamheid van vastgoed. In het model Winkelruimte van 2012 is hier dan ook voor het eerst een artikel in de huurovereenkomst aan gewijd. De ROZ is zich er van bewust dat zij – mede gelet op de verschillende staat van het te verhuren vastgoed – geen verplichtingen terzake kan opleggen. Zij hoopt met deze vingerwijzing dat verhuurders en huurders de handschoen oppakken en jegens elkaar met betrekking tot hun respectieve duurzaamheidsintentie een standpunt innemen.