De Huurovereenkomst Winkelruimte 2012, de Algemene Bepalingen Winkelruimte 2012, de bijbehorende Handleiding Winkelruimte 2013 kunt u hier downloaden.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. De ROZ heeft een nieuwe privacy bepaling vastgesteld ter vervanging van artikel 32 van de Algemene Bepalingen Winkelruimte 2012. Deze nieuwe modelclausule kan in de bijzondere bepalingen van het contract worden opgenomen.

In verband met het tegengaan van ondermijnende activiteiten in het gehuurde heeft de ROZ een nieuw artikel vastgesteld. Dit nieuwe Artikel Ondermijning kan in de bijzondere bepalingen van het contract worden opgenomen.

Attentie: Winkeltijdenwet en openingstijden

Teneinde huurders tegemoet te komen die uit geloofsovertuiging of om andere gegronde redenen hun winkels niet op zon- of feestdagen geopend willen houden, kan de volgende bepaling in de bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst worden opgenomen:

“In geval de reguliere dan wel gebruikelijke openingstijden als bedoeld in artikel 9.7 van de algemene bepalingen een of meerdere zon- en/of feestdagen omvatten, is huurder jegens verhuurder niet gehouden het gehuurde voor het publiek geopend te houden op deze zon- en/of feestdag(en), indien en voor zover huurder daartoe een onderbouwd verzoek heeft gedaan aan verhuurder en verhuurder schriftelijk met dat verzoek heeft ingestemd. Verhuurder zal haar instemming niet op onredelijke gronden onthouden.”

Toelichting

Op grond van de Winkeltijdenwet is het in beginsel verboden om een winkel geopend te hebben op zon- en feestdagen en op werkdagen vóór 6 uur of na 22 uur. Dit verbod geldt niet voor winkels in ziekenhuizen, luchthavens, stations, benzinestations, wegrestaurants en kiosken (vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet). Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid bij verordening de openstelling van winkels op (een aantal) zon- en feestdagen toe te staan. Sinds de wetswijziging van 1 juli 2013 zijn gemeenten niet langer beperkt in deze bevoegdheid.

Bovengenoemde bepaling is opgesteld voor de huurder die zich geconfronteerd ziet met de situatie dat ter plaatse geldende reguliere openingstijden ook zon- en/of feestdagen kunnen omvatten. Met reguliere openingstijden wordt gedoeld op de door de gemeente of de verhuurder, al dan niet in afstemming met de winkeliersvereniging, vastgestelde openingstijden voor een winkelstraat of winkelcentrum. Door bovenstaande bepaling in de bijzondere bepalingen op te nemen, krijgt een huurder, die uit geloofsovertuiging of om een andere gegronde reden zijn winkel niet op die zon- en/of feestdagen open wil stellen nadrukkelijk de mogelijkheid diens verhuurder een verzoek te doen vrijstelling te krijgen van de verplichting om zijn winkel open te stellen op zon- en /of feestdagen. Op grond van deze bepaling zal de verhuurder een dergelijke verzoek niet op onredelijke gronden weigeren.

Voor reeds geldende huurovereenkomsten, waarin deze bepaling niet is opgenomen, adviseert de ROZ aan verhuurder conform deze bepaling te handelen.