De Huurovereenkomst Winkelruimte 2022 (artikel 4.5 is in april 2024 aangepast), de Algemene Bepalingen Winkelruimte 2022, de bijbehorende in april 2024 aangepaste Handleiding Winkelruimte 2022 kunt u hier downloaden.

Om gebruikers van huurovereenkomsten te wijzen op een onjuiste verwijzing in de algemene bepalingen omtrent het kunnen verkrijgen van bindend advies van het CBS omtrent huurindexatie, heeft de ROZ hierover een nieuwsbericht geplaatst. De ROZ verwijst naar de inhoud daarvan via deze link.

Dit model is van toepassing op de verhuur van een Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW. In de Handleiding bij het model wordt het gebruik nader toegelicht.

Dit model wijkt ten opzichte van de vorige versie (versie 2012) met name af op de volgende onderwerpen: de bepalingen over elektronische ondertekening, privacy, overheidsmaatregelen en openingstijden. Verder is een artikel m.b.t. ondermijning in de Algemene Bepalingen opgenomen.

Het duurzaamheidsartikel is verder uitgebreid met daarbij tevens een Bijlage waarin partijen kunnen aangeven welke maatregelen tot verduurzaming zij zijn overeengekomen.

Separaat bij de huurovereenkomst is een omzethuurbepaling opgesteld waaruit partijen kunnen putten wanneer zij een omzetgerelateerde huur met elkaar wensen overeen te komen. Zoals gebruikelijk in de ROZ-overeenkomsten kunnen dergelijke afwijkingen op het model als bijzondere bepaling (hier: onder artikel 17) worden opgenomen.

De Engelse vertaling van het model (alsook voorgaande versies van het model) is tegen betaling op te vragen via info@roz.nl.

Toelichting

Op grond van de Winkeltijdenwet is het in beginsel verboden om een winkel geopend te hebben op zon- en feestdagen en op werkdagen vóór 6 uur of na 22 uur. Dit verbod geldt niet voor winkels in ziekenhuizen, luchthavens, stations, benzinestations, wegrestaurants en kiosken (vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet). Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid bij verordening de openstelling van winkels op (een aantal) zon- en feestdagen toe te staan. Sinds de wetswijziging van 1 juli 2013 zijn gemeenten niet langer beperkt in deze bevoegdheid.

Bovengenoemde bepaling is opgesteld voor de huurder die zich geconfronteerd ziet met de situatie dat ter plaatse geldende reguliere openingstijden ook zon- en/of feestdagen kunnen omvatten. Met reguliere openingstijden wordt gedoeld op de door de gemeente of de verhuurder, al dan niet in afstemming met de winkeliersvereniging, vastgestelde openingstijden voor een winkelstraat of winkelcentrum. Door bovenstaande bepaling in de bijzondere bepalingen op te nemen, krijgt een huurder, die uit geloofsovertuiging of om een andere gegronde reden zijn winkel niet op die zon- en/of feestdagen open wil stellen nadrukkelijk de mogelijkheid diens verhuurder een verzoek te doen vrijstelling te krijgen van de verplichting om zijn winkel open te stellen op zon- en /of feestdagen. Op grond van deze bepaling zal de verhuurder een dergelijke verzoek niet op onredelijke gronden weigeren.

Voor reeds geldende huurovereenkomsten, waarin deze bepaling niet is opgenomen, adviseert de ROZ aan verhuurder conform deze bepaling te handelen.