Bindend advies CBS niet van toepassing

Het CBS heeft de ROZ erop gewezen dat het CBS in de afgelopen periode vragen vanuit de vastgoedsector heeft ontvangen over de berekeningsmethode van de indexering van de huurprijzen, waarbij de directeur van het CBS wordt verzocht om bindend advies.

Deze vragen gaan over de toepassing van de volgende bepalingen uit de actuele ROZ-modellen:

  • Artikel 17.4 van de algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW (versie 2015);
  • Artikel 20.4 van de algemene bepalingen huurovereenkomst winkelruimte
    en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW (versie 2022);
  • Artikel 16 algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte (versie 2017).

In voornoemde bepalingen staat dat partijen een verzoek om een bindend advies aan de directeur van het CBS kunnen doen. Gebleken is echter dat het CBS geen (adviserende) taak of bevoegdheid heeft wanneer partijen CBS-cijfers voor indexeringsdoeleinden gebruiken. Een bindend advies kan door het CBS daarom niet worden gegeven.

De ROZ is doende om de voornoemde modelbepalingen uit de algemene bepalingen te herformuleren. Zodra dit is gebeurd zal hier weer over gecommuniceerd worden.
De ROZ adviseert tot die tijd gebruikers van de ROZ-modellen om bij het aangaan van een (nieuwe) huurovereenkomst het beding uit de algemene bepaling – waar het gaat om verwijzing naar het CBS voor bindend advies – buiten beschouwing te laten en desgewenst een alternatieve regeling overeen te komen.

Ter informatie:
Het CBS heeft op grond van artikel 3 van de wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-wet) tot wettelijke taak het verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde statistieken. Op grond van artikel 18 van de CBS-wet bepaalt de directeur-generaal de methoden waarmee het statistisch onderzoek wordt gedaan, waaronder de vaststelling van de CPI. Belangrijke herzieningen of wijzigingen van de methoden worden vooraf aangekondigd. Hiermee wordt geborgd dat het CBS onafhankelijk van politieke of andere externe beïnvloeding, betrouwbare en objectieve statistische onderzoeken kan uitvoeren. Het CBS heeft overige algemene informatie op de eigen website staan over de CPI, indexering en inflatie. Deze kunt u vinden via de volgende links:

CBS stapt over op nieuwe methode voor energieprijzen in de CPI
CBS introduceert nieuwe meetmethode energieprijzen
Waarneming van energieprijzen in de CPI (cbs.nl)
Huurverhoging berekenen (cbs.nl)
Nieuwe contracten (cbs.nl)